Xing Yi at Oxford University

Xing Yi Curriculum

Oxford Xing Yi
 • The Xing Yi classics
 • Three Body Posture
 • Luo Xing
 • The Four Endings
 • Xing Yi 6 harmonies
 • Qi Shi and the 7 Dynamics
 • Shen Fa
 • Xing Yi Hierarchy of Defence
 • Practical application of the 8 Trigrams in Xing Yi Jin (combative energies)
 • Five Elements Fists
 • Five Elements Niu Da (a.k.a. "Chin Na")
 • Five Elements Leg
 • Five Elements Spear (Qiang)
 • Five Elements Straight Sword (Jian)
 • Five Elements Sabre (Dao)
 • Five Elements Stings (Tzi)
 • Five Elements Staff (Gann)
 • Five Elements Horse Chopping Sword (Zhanmadao)
 • Five Elements Hammers (Chuai)
 • Five Elements Fuyue (Halberds)
 • Five Elements Archery
 • Wu Xing Lianhuan (Five Elements Linking Sequences + free linking)
 • Wu Xing Jiaoshou (Five Elements Fighting - barehand and all weapons)
 • Wu Xing Tui Shou (Five Elements Push Hands)
 • Jian Kong Bu Da, Jian Heng Da
 • Jie Fa (borrowing methods)
 • Shang Fa
 • Xin Yu Yi He
 • Yundong Zai Bu
 • Zhanyou Jinzuo, Zhanzuo Jinyou
 • Zhatou
 • An Shen Pao (Secure Cannon Fist)
 • Bear Eagle barehand
 • Bear Eagle Spear (Qiang)
 • Bear Eagle Straight Sword (Jian)
 • Bear Eagle Stings (Tzi)
 • Bear Eagle An Shen Pao variations
 • Bear Eagle in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Bear Eagle
 • Bear Eagle in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Bear Eagle
 • Snake barehand
 • Snake Tui Shou (Snake Push Hands)
 • Snake Niu Da (Chin Na)
 • Snake Spear (Qiang)
 • Snake Sabre (Dao)
 • Snake Straight Sword (Jian)
 • Snake Stings (Tzi)
 • Snake Halberds (Fuyue)
 • Snake An Shen Pao variations
 • Snake in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Snake
 • Snake in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Snake
 • Xing Yi Snake Ground Fighting
 • Tiger barehand
 • Tiger Niu Da (Chin Na)
 • Tiger Spear (Qiang)
 • Tiger Sabre (Dao)
 • Tiger Double Sabre
 • Tiger Straight Sword (Jian)
 • Tiger Stings (Tzi)
 • Tiger Hammers (Chuai)
 • Tiger Halberds (Fuyue)
 • Eight Seeds of Tiger Xing (barehand and weapons)
 • Tiger An Shen Pao variations
 • Tiger in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Tiger
 • Tiger in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Tiger
 • Xing Yi Tiger Ground Fighting (barehand)
 • Xing Yi Tiger Ground Fighting (stings/Tzi)
 • Dragon barehand
 • Dragon Niu Da (Chin Na)
 • Dragon Spear (Qiang)
 • Dragon Sabre (Dao)
 • Dragon Double Sabre
 • Dragon Straight Sword (Jian)
 • Dragon Double Straight Sword
 • Dragon Staff (Gunn)
 • Dragon Stings (Tzi)
 • Dragon An Shen Pao variations
 • Dragon in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Dragon
 • Dragon in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Dragon
 • Xing Yi Dragon Ground Fighting
 • Dragon and Tiger Combined
 • Xing Yi Tiger and Dragon Combined Ground Fighting
 • Chicken barehand
 • Chicken Niu Da (Chin Na)
 • Chicken Tui Shou (Push Hands)
 • Chicken Spear (Qiang)
 • Chicken Sabre (Dao)
 • Chicken Straight Sword (Jian)
 • Chicken Stings (Tzi)
 • Chicken An Shen Pao variations
 • Chicken in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Chicken
 • Chicken in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Chicken
 • Ma Di Quan
 • Horse barehand
 • Horse Tui Shou (Push Hands)
 • Horse Spear (Qiang)
 • Horse Sabre (Dao)
 • Horse Straight Sword (Jian)
 • Horse Staff (Gunn)
 • Horse Hammers (Gunn)
 • Horse Halberds (Fuyue)
 • Horse An Shen Pao variations
 • Horse in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Horse
 • Horse in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Chicken
 • Swallow barehand
 • Swallow Spear (Qiang)
 • Swallow Sabre (Dao)
 • Swallow Double Sabre
 • Swallow Straight Sword (Jian)
 • Swallow Double Straight Sword
 • Swallow Staff (Gunn)
 • Swallow Hammers (Gunn)
 • Swallow Halberds (Fuyue)
 • Swallow An Shen Pao variations
 • Swallow in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Swallow
 • Swallow in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Swallow
 • Horse and Swallow Combined
 • Goshawk (Yao) barehand
 • Goshawk Tui Shou (push hands)
 • Goshawk Niu Da (bind and strike)
 • Goshawk Spear (Qiang)
 • Goshawk Sabre (Dao)
 • Goshawk Double Sabre
 • Goshawk Straight Sword (Jian)
 • Goshawk Staff (Gunn)
 • Goshawk Hammers (Gunn)
 • Goshawk Halberds (Fuyue)
 • Goshawk An Shen Pao variations
 • Goshawk in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Goshawk
 • Goshawk in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Goshawk
 • Monkey barehand
 • Monkey Tui Shou (Push Hands)
 • Monkey Spear (Qiang)
 • Monkey Sabre (Dao)
 • Monkey Double Sabre
 • Monkey Straight Sword (Jian)
 • Monkey Double Straight Sword
 • Monkey Staff (Gunn)
 • Monkey Stings (Tzi)
 • Monkey Hammers (Gunn)
 • Monkey Halberds (Fuyue)
 • Monkey An Shen Pao variations
 • Monkey in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Monkey
 • Monkey in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Monkey
 • Monkey Ground Fighting
 • Yin Monkey barehand
 • Yin Monkey Niu Da (Chin Na)
 • Yin Monkey Spear (Qiang)
 • Yin Monkey Sabre (Dao)
 • Yin Monkey Double Sabre
 • Yin Monkey Straight Sword (Jian)
 • Yin Monkey Double Straight Sword
 • Yin Monkey Staff (Gunn)
 • Yin Monkey Stings (Tzi)
 • Yin Monkey Narrow Stings
 • Yin Monkey Hammers (Gunn)
 • Yin Monkey Halberds (Fuyue)
 • Yin Monkey Flexible Weapons
 • Yin Monkey An Shen Pao variations
 • Yin Monkey in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Yin Monkey
 • Yin Monkey in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Yin Monkey
 • Yin Monkey Ground Fighting
 • Yin and Yang Monkey Combined (barehand and weapons)
 • Crocodile (Tuo) barehand
 • Crocodile Spear (Qiang)
 • Crocodile Sabre (Dao)
 • Crocodile Double Sabre
 • Crocodile Straight Sword (Jian)
 • Crocodile Staff (Gunn)
 • Crocodile Stings (Tzi)
 • Crocodile Hammers (Gunn)
 • Crocodile Halberds (Fuyue)
 • Crocodile An Shen Pao variations
 • Crocodile in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Crocodile
 • Crocodile in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Crocodile
 • Crocodile Ground Fighting
 • Turtle (Gui) barehand
 • Turtle Tui Shou (Push Hands)
 • Turtle Spear (Qiang)
 • Turtle Sabre (Dao)
 • Turtle Double Sabre
 • Turtle Straight Sword (Jian)
 • Turtle Staff (Gunn)
 • Turtle Stings (Tzi)
 • Turtle Hammers (Gunn)
 • Turtle Halberds (Fuyue)
 • Turtle An Shen Pao variations
 • Turtle in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Turtle
 • Turtle in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Turtle
 • Turtle Ground Fighting
 • Flycatcher (Tai) barehand
 • Flycatcher Tui Shou (push hands)
 • Flycatcher Spear (Qiang)
 • Flycatcher Sabre (Dao)
 • Flycatcher Double Sabre
 • Flycatcher Straight Sword (Jian)
 • Flycatcher Staff (Gunn)
 • Flycatcher Stings (Tzi)
 • Flycatcher Hammers (Gunn)
 • Flycatcher Halberds (Fuyue)
 • Flycatcher Flexible Weapons
 • Flycatcher An Shen Pao variations
 • Flycatcher in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Flycatcher
 • Flycatcher in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Flycatcher
 • Flycatcher Ground Fighting
 • Twelve Animals Lianhuan (linking sequences + free linking)
 • Si Er Xing Jiaoshou (Twelve Animals Fighting)
 • Yan Yi
 • Yuan Cheng
 • Si Xiang and Twenty Eight Mansions
 • Practical application of the I-Ching/64 hexagrams in Xing Yi
 • Strategies for incorporating Xing Yi in martial arts cross-training
 • "Deep integration" of Xing Yi and Choy Lee Fut
 • Xing Yi application in bodyguarding
 • Yanxing
 • How to use Xing Yi as a facilitator of Shamanic technique
 • Sichao
 • Bingfa
 • Wubing Fa
 • Shen Gu Di Xing
 • Xin Ding Shen Ning
 • Xiaotui Fa
 • Yi Zi Xin Sheng